24 czerwca 2024

Regulamin

Regulamin Akademii Piłkarskiej 21 im. Henryka Reymana

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Każdy zawodnik (członek) Akademii Piłkarskiej 21 zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojego Klubu, w szczególności przez działania i postawy zgodne z misją i Statutem Klubu oraz etyką sportową i zasadami fair-play oraz przestrzegania regulaminów i przepisów ogólnych PZPN i MZP.

§ 2.

Warunkami przynależności do Klubu są:

 1. złożenie deklaracji członkowskiej,
 2. zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich,
 3. posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej,
 4. opłacenie składek członkowskich,
 5. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

ROZDZIAŁ 2

SZKOLENIE, ORGANIZACJA ZAJĘĆ i BEZPIECZEŃSTWO

§ 3.

 1. Treningi odbywają się na obiektach sportowych wynajętych przez Akademię Piłkarską 21 oraz na wolnym powietrzu w miejscach wskazanych przez Klub.
 2. Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć sportowych ogłasza Klub.

§ 4.

 1. Zajęcia treningowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie oraz odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 2. W czasie treningów odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą trenerzy.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu. Podczas zajęć sportowych zawodnicy ubezpieczeni są przez Akademię Piłkarską 21 na podstawie ubezpieczenie NNW

 

ROZDZIAŁ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW

§ 5.

Zawodnik Klubu ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi,
 2. Udziału w zawodach, zgrupowaniach i obozach sportowych,
 3. Korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,
 4. Otrzymania stroju sportowego niezbędnego do udziału w treningach i zawodach sportowych,
 5. Nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków, osiągnięte postępy w szkoleniu oraz sukcesy w zawodach sportowych.

§6.

 1. Zawodnik Akademii Piłkarskiej 21 zobowiązany jest do przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Klubie oraz zasad sportowej rywalizacji.
 1. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i rozwój intelektualny.

W tym celu Klub:

 • zapewnia organizację całorocznych zajęć sportowych,
 • zapewnia organizację startów zawodnika w zawodach sportowych,
 • w przypadku wybitnych osiągnięć zawodnika może zapewnić indywidualny tok treningu.
 1. Każdy zawodnik ma obowiązek systematycznego, punktualnego, rzetelnego i sumiennego uczestniczenia w zajęciach, z wyjątkiem przyczyn losowych lub chorobowych usprawiedliwionych u trenera.
 1. Zawodnik zobowiązany jest stawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w celu właściwego przygotowania się do nich.
 1. Podczas treningów zawodnik zobowiązany jest do:
  a)wykonywania poleceń wydanych przez trenera i nie opuszczania miejsca zajęć bez jego zgody,
  b)kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek (obowiązek ten dotyczy także zachowania się w szkole i poza szkołą, na zawodach sportowych i obozach),
  c)informowanie trenera o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach,
  d)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  e)posiadanie odpowiedniego stroju treningowego,
 1. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
 1. Ponadto każdy zawodnik Klubu ma obowiązek:
  a)dołożenia wszelkich starań, aby w zespole panowała dobra, koleżeńska atmosfera,
  b)prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia,
  c)troski o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich,
  d)dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych,
  e)brania udziału w zawodach, do których został wyznaczony przez trenerów,
  f)pomocy, w ramach swoich możliwości, innym zawodnikom Klubu
  g)dążenia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
  h)systematycznego i terminowego opłacania składek członkowskich.

§7.

Zawodników Akademii Piłkarskiej 21 obowiązuje całkowity zakaz używania środków psychoaktywnych, a w szczególności:

 • narkotyków,
 • dopalaczy,
 • nikotyny,
 • alkoholu.

 

ROZDZIAŁ 4

ZAWODY I OBOZY SPORTOWE

§8.

 1. Decyzja o powołaniu zawodnika na zawody należy wyłącznie do trenera.
 2. Powołanie na zawody otrzymuje zawodnik, który spełnia następujące kryteria:
 • systematycznie uczęszcza na treningi,
 • wykazuje zaangażowanie podczas treningów,
 • w zachowaniu zawodnika nie obserwuje się niewłaściwego stosunku do innych zawodników i trenerów,
 • nie zalega z opłacaniem składek członkowskich.
 1. Każdy zawodnik powołany na zawody sportowe jako reprezentant klubu zobowiązany jest do obecności na tych zawodach.
 1. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestniczenie w zawodach, zawodnik ma obowiązek poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności najpóźniej do 24 h przed ich rozpoczęciem oraz przedstawić pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym treningu po zawodach na którym za wodnik się stawi.
 1. Nieobecność na zawodach bez poinformowania trenera traktowana będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.
 1. Zawodnik może nie zostać powołany przez trenera na zawody z następujących powodów:
 • gdy nie osiąga wyznaczonych wyników sportowych,
 • za niesportowe zachowanie,
 • na wniosek rodziców,
 • w przypadku braku ważnych badań lekarskich.
 1. Zawodnik ma obowiązek występowania podczas zawodów w stroju klubowym. Jednocześnie kategorycznie zabrania się używania strojów klubowych w miejscach i czasie nie reprezentującym Klub.
 1. Wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez trenera.

§ 9.

 1. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych Klub może organizować obozy szkoleniowe, w których uczestnictwo jest obowiązkowe.
 1. Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w obozie jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga zgody trenera.
 1. Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Klubu w porozumieniu z trenerami i rodzicami / opiekunami prawnymi.
 1. W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest zwracana a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.

§ 10.

 1. W miarę posiadanych przez Klub środków finansowych przewiduje się dofinansowanie do zawodów i obozów.
 1. W zależności od posiadanych środków finansowych Klub może organizować wycieczki rekreacyjno-sportowe, treningi specjalistyczne, wykłady i prelekcje.

 

ROZDZIAŁ 5

NAGRODY I KARY

§ 11.

 1. Za godne reprezentowanie Klubu, wzorowe zachowanie i aktywny udział w zajęciach treningowych oraz osiągnięcia w zawodach sportowych możliwe są następujące wyróżnienia i nagrody:
 • pochwała ustna,
 • pochwała w formie dyplomu lub listu pochwalnego,
 • nagroda rzeczowa.
 1. Wysokość oraz rodzaj nagród zależy od kondycji finansowej Klubu i jest ustalana przez Zarząd Klubu.
 2. Wnioski o nagrody zatwierdza Zarząd Klubu.
 3. Nagrody przyznawane są na wniosek trenera lub członków Zarządu Klubu.

§ 12.

 1. Nie będą tolerowane wszelkie przejawy agresji (zarówno fizycznej jak i słownej), a osoby agresywne będą ponosiły konsekwencje swojego zachowania łącznie z usunięciem z Klubu.
 1. Za niewłaściwe zachowywanie się zawodnika, naruszanie postanowień regulaminów obowiązujących w Klubie oraz niewykonywanie poleceń trenerów przewiduje się następujące kary w zależności od rodzaju wykroczenia:
 • upomnienie ustne,
 • wydalenie z treningu przez trenera,
 • ostrzeżenie ustne w obecności rodziców lub opiekunów prawnych,
 • udzielenie nagany na piśmie,
 • zawieszenie w treningach na okres od 1 tygodnia do 1 miesiąca,
 • niedopuszczenie do zawodów jeśli zawodnik opuścił przynajmniej połowę zajęć w tygodniu poprzedzającym ich rozegranie,
 • odsunięcie od co najmniej dwóch kolejnych zawodów, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności zawodnika na zawodach do których został wyznaczony,
 • zawieszenie czasowe na okres od 1 miesiąca do roku,
 • skreślenie z listy członków Klubu, co jest równoznaczne ze skreśleniem z listy zawodników Klubu.
 1. O ukaranie członka Klubu wnioskują trenerzy lub członkowie Zarządu Klubu.
 2. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do obwinionego prowadzone jest komisyjnie, a decyzje podejmowane są kolegialnie przez Zarząd Klubu.
 3. Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania kary

 

Akademia Piłkarska 21 im. Henryka Reymana